Svet šole

Svet šole

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda, ki v okviru svojih pristojnosti deluje in odloča v skladu z Zakonom o zavodih, Zakonom o osnovni šoli, Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Majde Vrhovnik. Delo sveta zavoda podrobneje ureja poslovnik.

Svet zavoda OŠ Majde Vrhovnik sestavljajo:

 • trije predstavniki ustanoviteljice Mestne občine Ljubljana
 • trije predstavniki staršev OŠ Majde Vrhovnik
 • pet predstavnikov delavcev OŠ Majde Vrhovnik

Člani sveta zavoda so izvoljeni oziroma imenovani za štiri leta. Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev, predstavnike delavcev v svet zavoda izvolijo delavci zavoda, predstavnike ustanovitelja pa imenuje Mestni svet MOL.

Člani Sveta zavoda OŠ Majde Vrhovnik:

CERAR MATEJ

MOL

Mag. MLAKAR VIDA

MOL

Mag. OVEN MELITA

MOL

ČUČNIK TOMAŽ

starši

ROTOVNIK TOMAŽ

starši

PRIVŠEK SIMONA

starši

Mag. GAČNIK ČEBULJ NEDA

delavci

HUDNIK MAJA

delavci

SVETINA SANDRA

delavci

ŠUŠTERŠIČ VANJA

delavci

VALENTAN MILENA

delavci

Predsednica sveta zavoda je mag. Neda Gačnik Čebulj.

Naloge sveta zavoda:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • potrjuje letni delovni načrt zavoda,
 • potrjuje poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta,
 • potrjuje letno poročilo zavoda,
 • potrjuje program dela zavoda,
 • potrjuje finančni načrt zavoda,
 • potrjuje kadrovski načrt zavoda,
 • potrjuje predlog nadstandardnega programa zavoda,
 • potrjuje vzgojni načrt zavoda,
 • potrjuje pravila šolskega reda,
 • potrjuje poročilo inventurne komisije,
 • odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev,
 • daje ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
 • sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
 • opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.


Koledar

marec 2023
P T S Č P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Accessibility